Arap Kökenli Kelimelerdeki Zaid Harfler ve Genel Özellikleri

Arap kökenli kelimelerde kullanılan zaid harfler aşağıdaki gibidir :

Hemze (أ) : Kelime başında zaiddir. Eski Türk alfabesinde bu harf elif (ا) olarak yazılır
Elif (ا ) : â sesi için kullanılır
Te (ت) : başta, ortada , sonda bulunabilir. aslî harfde olabilir. (kelimes sayısında zaid mi aslî mi olduğu anlaşılmaktadır)
Sin (س) : Sadece ist- ve müst- ile başlayan vezinlerindeki kelimelerde zaiddir
Mim (م) : Sadece kelime başında zaiddir
Nun (ن) : -in ve mün- ile başlayan vezinlerdeki kelimelerde ve -ân ile biten kelimelerde zaiddir
Vav (و) : Genellikle kelime içinde û ile okutuyor ise zaiddir
He (ه) : Kelime sonunda -e ve kapalı te (ة) ise zaiddir
Ye (ى) : î şeklinde kullanıldığında zaid olur
Osmanlıca Dersleri