Osmanlı Türkçesinde Türkçe Ekler ve Yazımı

Osmanlı Türkçe'sinde Türkçe eklerin yazımı aşağıdaki gibidir :

-a (e) : ه veya يه
-ar (er) (geniş zaman eki) : ر veya ار
-alı : الى
-eli : ه لى
-ir (ır) (geniş zaman eki) : ر veya ير
-ur (ür) (geniş zaman eki) : ر veya ور
-arak : اواق
-erek : ه رك
-ce (ca,ça,çe) : جه
-ci (cı,cu,cü,çi,çı,çu,çü) : جى
-cek (cik,cük) veya - ecek (gelecek zaman) : جك
-cak (cık,cuk) veya -acak (gelecek zaman) : جق
- ceğiz : جغز
- cağız : جكز
-de (da,de,ta,te) : ده
-den (dan,tan,ten) : دن
-di (dı,du,dü,tı,tu,tü) (geçmiş zaman eki) : دى
-dık, -duk, -tuk, tık : دق
-dik, -dük, -tik, tük : دك
-dıkça : دقجه
-dikçe : دكجه
-dır (dir, dur, dür, tır, tir, tur, tür) : در
-daş : داش
-i (ı,u,ü) : ى
-ici (ıcı,ucu,ücü) : يجى
-il, -ıl : ل
-ıp, -ip, -up, -üp : وب
-im (ım) : م veya يم
-in, -ın : ن
-inci, -ıncı, -uncu , üncü : نجه veya ينجه
-iken , -ken : كن veya ايكن
-um (üm) : وم
-iş (ış, uş, üş) : ش veya (sesli ile biten kelimeye eklendiğinde يش veya وش şeklinde yazılır)
-iz (ız,uz,üz) : ز
-la : ﻻ
-le : له
-lan : ﻻن
-len : لن
-ler (lar) : لر
-leri (ları) : لرى
-laş : ﻻش
-leş : لش
-li (lı) : لى
-lu(lü) : لو
-lik (lük) : لك
-lık (luk) : لق
-ki (kü) : كى
-m (iyelik eki) : م
-mi (mı,mu,mü) (soru eki) : مى
-meli,-malı (gereklilik eki) : ملى (bazen kalın ünlüler ile مالى şeklinde, ince ünlüler ile مه لى şeklinde yazıldığı olmaktadır)
-ma (me) : مه (bazen kalın ünlüler ile ما şeklinde de yazıldığı olur)
-madan : مادن
-meden : مدن
-mak : مق (sesli bir harf eklendiğin مغ şeklinde yumuşamaktadır)
-mek : مك (sesli bir harf eklendiğin مغ şeklinde yumuşamaktadır)
-makta : مقده
-mekte : مكده
-mız (miz,muz,müz) : مز
-miş (mış,muş,müş) : مش
-n (iyelik eki) : ك (kef kullanılmaktadır) veya نك
-ncı (nci,ncu,ncü) : نجى
-nız (niz,nuz,nüz) :كز (kef kullanılmaktadır)
-se (-sa) (şart eki) : سه
-si (sı,su,sü) : سى
-sin (-sın,sun,sün) : سك
-siniz (sınız,sunuz,sünüz) : سكز
-sız (siz,suz,süz) : سز
-ti (tı,tu,tü,di,dı,du,dü) : دى veya تى
-yor (şimdiki zaman) : يرو
Osmanlıca Dersleri